Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30984
Title: Pháp luật cạnh tranh trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trần Đình Hảo
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Pháp Luật cạnh tranh
Kinh tế thị trường
Việt Nam
Abstract: Electronic Resources
Khái quát đôi nét về cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường. Trình bày một số nội dung về vai trò của Nhà nước và những nội dung cơ bản của pháp luật về cạnh tranh. Nghiên cứu, tiến hành xây dựng pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay.
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2000
Issue Date: 2000
Type: 2000
Format: tr. 23-28, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2000. Số 11,(151)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 23_PHAPLUATVECANHTRANH_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_11_NAM2000.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 842,11 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.