Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31003
Title: Đẩy mạnh cải cách tổ chức Bộ máy Nhà nước đáp ứng các yêu cầu phát triển đất nước trong thế kỷ mới
Authors: Lê Minh Thông
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Bộ máy Nhà
Chính trị
Abstract: Electronic Resources
Làm sáng tỏ các quan điểm và giải pháp được thể hiện tại mục IX của Dự thảo báo cáo chính trị về đẩy mạnh cải cách tổ chức Bộ máy Nhà nước đáp ứng các yêu cầu phát triển đất nước trên phương diện lý luận và thực tiễn là hết sức cần thiết. Phân tích các quy định Hiến pháp năm 1992 về tổ chức bộ máy để thấy rằng các quy định này là sự phản ánh tính mâu thuẫn của chính quá trình chuyển đổi cơ chế kinh tế thông qua mô hình tổ chức Bộ máy Nhà nước. Đánh giá những bất cập trong các giải pháp cải cách đối với từng thiết chế quyền lực. Kiến nghị những giải pháp cải cách tổ chức Bộ máy Nhà nước cần xuất phát từ mục tiêu hiện đại hoá tổ chức và hoạt động của toàn bộ máy và của từng loại cơ quan Nhà nước; gắn các giải pháp cải cách với các nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong cơ chế kinh tế thị trường, định hướng XHCN và nhu cầu hội nhập quốc tế trong xu hướng toàn cầu hóa
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2001
Issue Date: 2001
Type: 2001
Format: tr. 3-13, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2001. Số 1 (153)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4_DAYMANHCAICACHTOCHUC_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_1_NAM2001.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.