Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31012
Title: Mô hình giám sát của Nghị viện Anh và Mỹ
Authors: Đặng Minh Tuấn
Keywords: Nghị viện
Pháp Luật Quốc tế
Mỹ
Anh
Abstract: Electronic Resources
Tiến hành nghiên cứu mô hình giám sát của Nghị viện Anh. Trình bày khái quát về mô hình giám sát của Nghị viện Mỹ
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2001
Issue Date: 2001
Type: 2001
Format: tr. 64-71, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2001. Số 1,(153)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao
Phân quyền - Giám sát

Files in This Item:
Thumbnail
  • 64_MOHINHGIAMSAT_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_1_NAM2001.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 51,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.