Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31022
Title: Một số vấn đề cơ bản của Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức Quốc tế có trụ sở tại Việt Nam
Authors: Nguyễn Hoàng Anh
Keywords: Quyền ưu đãi, miễn trừ
Đại diện ngoại giao
Cơ quan lãnh sự
Tổ chức quốc tế
Cơ quan đại diện
Pháp lệnh
Abstract: Sự cần thiết phải ban hành pháp lệnh -- Một số nội dung chính của pháp lệnh: Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho trụ sở của cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự; Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho thành viên của cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự; Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế; Nghĩa vụ của cơ quan đại diện nước ngoài và thành viên của cơ quan.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1993
Issue Date: 1993
Type: 1993
Format: tr. 39-43, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1993 .Số 4(83)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • 39_MOTSOVANDECOBANCUA_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_4_NAM1993.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 774,05 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.