Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31049
Title: Một số ý kiến về đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay
Authors: Thái Vĩnh Thắng
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Nhà nước
Cơ quan Nhà nước
Abstract: Electronic Resources
Trình bày một số ý kiến về đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội. Giới thiệu về sự đổi mới cách thức bầu của đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Nghiên cứu về đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2001
Issue Date: 2001
Type: 2001
Format: tr. 13-17, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2001. Số 5(157)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13_MOTSOYKIEN_TC_NHANUOCVALUATPHAP_SO_5_NAM2001.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.