Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31050
Title: Hoàn thiện thiết chế Chính phủ nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Authors: Lê Minh Thông
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Nhà nước
Thiết chế Chính phủ
Abstract: Electronic Resources
Khảo sát thực trạng pháp luật về tổ chức và hoạt động của Chính phủ - Cơ cấu lại nhiệm vụ , chức năng và thẩm quyền của Chính phủ - Cơ cấu lại tổ chức của Chính phủ - Xác định rõ chế độ trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2001
Issue Date: 2001
Type: 2001
Format: tr. 18-25, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2001. Số 5 (157)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18_HOANTHIENTHIETCHE_TC_NHANUOCVALUATPHAP_SO_5_NAM2001.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.