Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31069
Title: Về nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền - kinh nghiệm nước ngoài và những vấn đề pháp lý đặt ra đối với Việt Nam
Authors: Võ Trung Tín
Keywords: Người gây ô nhiễm
Luât môi trường
Bảo vệ môi trường
Pháp luật Việt Nam
Abstract: "Người gây ô nhiễm phải trả tiền " là nguyên tắc đặc thù trong pháp luật môi trường của nhiều nước. Ở Việt Nam, pháp luật về môi trường vẫn là một lĩnh vực còn khá mới, nên việc áp dụng nguyên tắc này còn chưa triệt để. Bài viết này giới thiệt khái quát nguyên tắc "người gây ô nhiễm phải trả tiền" ở một số nước và Việt Nam thông qua hình thức thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường và phí bảo vệ môi trường
Publisher: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Law)
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 26-34, .pdf
Source: Tạp chí Khoa học Pháp lý (Legal Sciences Journal). Năm 2014. Số 06(85)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 26_VENGUYENTACNGUOI_TC_KHPL_SO6_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.