Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31072
Title: Một số vướng mắc liên quan đến thủ tục tiến hành thương lượng tập thể theo pháp luật lao động Việt Nam hiện hành
Authors: Nguyễn Thị Bích
Keywords: Luật lao động
Thương lượng tập thể
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Thương lượng tập thể là quá trình đàm phán, thảo luận giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động nhằm tiến hành ký kết thỏa ước lao động thể. Đây là một nội dung rất quan trọng và mới được quy định thành mục riêng trong Bộ luật lao động (BLLĐ) 2012, yêu cầu các bên bắt buộc phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và đồng thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động một cách kịp thời. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật về thương lương tập thể còn tồn tại một số vướng mắc về thủ tục tiến hành thương lượng tập thể của các bên. Vì vậy, việc tìm ra những giải pháp để hoàn thiện các quy định của pháp luật lao động về thương lượng tập thể là sự cần thiết
Publisher: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Law)
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 48-52, .pdf
Source: Tạp chí Khoa học Pháp lý (Legal Sciences Journal). Năm 2014. Số 06(85)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 48_MOTSOVUONGMAC_TC_KHPL_SO6_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 761,11 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.