Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31078
Title: Bàn về quyền được suy đoán vô tội trong Hiến pháp năm 2013 và vấn đề sửa đổi một số quy định liên quan trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003
Authors: Võ Thị Kim Oanh
Keywords: Quyền được suy đoán vô tội
Luật tố tụng hình sự
Hiến pháp
Abstract: Quyền được suy đoán vô tội là quyền cơ bản của người bị buộc tội. Thực hiện tốt quyền này chính là cách thức để người bị buộc tội có thể tự bảo vệ mình trong quá trình tham gia tố tụng. Tuy nhiên, sau 11 năm thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự, các quy định nhằm thực hiện quyền được suy đoán vô tội đã bắt đầu bộc lộ những hạn chế. Hiến pháp năm 2013 được ban hành với những điểm mới về quyền được suy đoán vô tội đã trở thành cơ sở hiến định mới quna trọng và cũng là một yêu cầu cấp thiết đối với việc hoàn thiện các quy định của pháp luật tố tụng hình sự về quyền đặc biệt này
Publisher: Trường Đại học Luật tp. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh city University of Law)
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 3-10 . pdf
Source: Tạp chí Khoa học pháp lý (Legal sciences journal). Năm 2014. Số 05(84)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_BANVEQUYENDUOCSUYDOAN_TC_KHPL_SO5_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.