Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31086
Title: Nguyên tắc Paris 1993 và vấn đề thành lập cơ quan quốc gia về quyền con người ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trần Quang Trung
Keywords: Nguyên tắc Paris 1993
Quyền con người
Cơ quan quốc gia
Abstract: Ngày 20.12.1993 Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết số 48/134 "Các nguyên tắc liên quan đến địa vị của các cơ quan quốc gia về Quyền con người (gọi tắt là Nguyên tắc Paris 1993) để tham vấn cho các quốc gia có nguyện vọng thành lập cơ quan về quyền con người. Việt Nam đã tham gia và việc tham vấn Nguyên tắc Paris 1993 để thành lập cơ quan quốc gia về QCN nhằm điều phối một số vấn đề giữa nhà nước với cá nhân, giữa quốc gia với quốc tế trong lĩnh vực QCN trở nên cấp thiết trong giai đoạn hiện nay
Publisher: Trường Đại học Luật tp. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh city University of Law)
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr.64-72 . pdf
Source: Tạp chí Khoa học pháp lý (Legal sciences journal). Năm 2014. Số 05(84)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 64_NGUYENTACPARIS1993_TC_KHPL_SO5_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.