Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31123
Title: Bàn về vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên trong tố tụng hình sự
Authors: Phạm Xuân Khoa
Keywords: Kiểm sát viên
Tố tụng hình sự
Luật hình sự
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Qua nghiên cứu và hoạt động thực tiễn chúng tôi thấy rằng, tính độc lập của Kiểm sát viên trong hoạt động tố tụng hình sự còn nhiều bất cập. Vì vậy, trong phạm vi bài viết này, tác giả bàn về các nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn; những bất cập của Bộ luật tố tụng hình sự về vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên và đề xuất hướng sửa đổi cho phù hợp
Publisher: Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 13-16, .pdf
Source: Tạp chí Kiểm sát. Năm 2014. Số 23(Tháng 12)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13_BANVEVAITROTRACHNHIEM_TC_KS_SO23_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 645,77 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.