Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/31212
Title: Xây dựng Luật tổ chức chính quyền địa phương theo tinh thần Hiến pháp năm 2013
Authors: Nguyễn Đăng Dung
Authors: Nguyễn Đăng Dung
Keywords: Hiếp pháp
Chính quyền địa phương
Pháp luật Việt Nam
Luật tổ chức
Hành chính tự nhiên
Hành chính nhân tạo
Abstract: Trọng tâm của dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương theo quy định của Hiến pháp năm 2013 hiện nay là phải phân biệt được các đơn vị hành chính tự nhiên và nhân tạo. Các đơn vị hành chính tự nhiên là cấp chính quyền hoàn chỉnh, tự quản, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Các đơn vị hành chính nhân tạo là cấp chính quyền không hoàn chỉnh được tổ chức nhằm thực hiện các chức năng của chính quyền cấp trên và phải trực thuộc cấp trên một cách chặt chẽ.
Publisher: Viện nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 9-16, .pdf
Source: Nghiên cứu lập pháp. Năm 2014. Số 19(275). Kỳ 1 - Tháng 10
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9_XAYDUNGLUATTOCHUC_TC_NCLP_SO19_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.