Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/31214
Title: Phân cấp ngân sách trong bối cảnh cải cách mô hình tổ chức chính quyền địa phương
Authors: Trương Bá Tuấn
Authors: Trương Bá Tuấn
Keywords: Phân cấp ngân sách
Chính quyền địa phương
Ngân sách nhà nước
Hành chính công
Abstract: Bài viết tìm hiểu về phân cấp ngân sách trong quá trình hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương: Những yêu cầu đặt ra -- Phân tích một số hàm ý chính sách cho quá trình hoàn thiện cơ chế phân cấp ngân sách ở Việt Nam trong mối quan hệ với đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương -- Đưa ra kết luận: Cải cách phân cấp ngân sách là một trong những nội dung quan trọng trong cải cách hành chính công của Việt Nam trong thời gian tới. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng để từng bước nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực tài chính công.
Publisher: Viện nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 23-27, .pdf
Source: Nghiên cứu lập pháp. Năm 2014. Số 19(275). Kỳ 1 - Tháng 10
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 23_PHANCAPNGANSACH_TC_NCLP_SO19_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.