Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31217
Title: Tổ chức chính quyền đô thị , nông thôn theo Hiến pháp năm 2013
Authors: Thái Thị Tuyết Dung
Authors: Thái Thị Tuyết Dung
Keywords: Chính quyền địa phương
Đô thị
Nông thôn
Quản lý nhà nước
Abstract: Tổ chức chính quyền địa phương được Điều 111 Hiến pháp năm 2013 quy định: Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cấp chính quyền địa phương gồm có hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do luật quy định. Với quy định này, Hiến pháp đã công nhận sự khác nhau giữa chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính - Kinh tế đặc biệt. Bài viết này tập trung phân tích đặc điểm và yêu cầu quản lý nhà nước ở đô thị, nông thôn, đồng thời đề xuất một số kiến nghị về tổ chức chính quyền đô thị và nông thôn.
Publisher: Viện nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 37-43, .pdf
Source: Nghiên cứu lập pháp. Năm 2014. Số 19 (275). Kỳ 1 - Tháng 10
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 37_TOCHUCCHINHQUYEN_TC_NCLP_SO19_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,29 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.