Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/31221
Title: Chính quyền địa phương tự quản trong pháp luật một số Quốc gia
Authors: Nguyễn Hoàng Anh
Authors: Nguyễn Hoàng Anh
Keywords: Chính quyền địa phương
Tự quản
Pháp luật
Địa phương tự quản
Abstract: Bài viết trình bày về đặc điểm của chính quyền địa phương tự quản: Địa phương được quản lý bởi một cơ quan dân cử; địa phương có những thẩm quyền riêng biệt và được tự quyết trong phạm vi thẩm quyền đó; địa phương có phương tiện để thực hiện quyền tự quản; Bảo vệ quyền tự quản của địa phương -- Liên hệ với Hiến pháp Việt Nam năm 2013
Publisher: Viện nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 61-68, .pdf
Source: Nghiên cứu lập pháp. Năm 2014. Số 19 (275). Kỳ 1 - Tháng 10
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 61_CHINHQUYENDIAPHUONG_TC_NCLP_SO19_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.