Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31223
Title: Nguyên tắc độc lập của Tóa án và quy định của Hiến pháp năm 2013
Authors: Nguyễn Đăng Dung
Keywords: Tòa án
Hiến pháp
Tòa án độc lập
Abstract: Bài viết trình bày các vấn đề: Tòa án độc lập phải cơ cấu thiết chế độc lập -- Tòa án độc lập phải có thẩm phán độc lập -- Nguyên tắc độc lập của Tòa án nước ta
Publisher: Viện nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 3-8, .pdf
Source: Nghiên cứu lập pháp. Năm 2014. Số 20 (276). Kỳ 2 - Tháng 10
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_NGUYENTACDOCLAP_TC_NCLP_SO20_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.