Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/31230
Title: Tác động của tăng thuế thuốc lá đến số thu ngân sách nhà nước và tỷ lệ hút thuốc ở Việt Nam
Authors: Đào Thế Sơn
Authors: Đào Thế Sơn
Keywords: Thuế
Thuốc lá
Ngân sách nhà nước
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Bài viết trình bày phương pháp ước tính -- Kết quả ước tính tác động đối với số thu ngân sách và tỷ lệ hút thuốc: Tác động của phương án tăng thuế theo dự thảo Luật thuế TTĐB sửa đổi; tác động của phương án tăng thuế theo đề xuất của Bộ Y tế; So sánh tác động của các phương án -- Kết luận và kiến nghị
Publisher: Viện nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 46-51, .pdf
Source: Nghiên cứu lập pháp. Năm 2014. Số 20(276). Kỳ 2 - Tháng 10
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 46_TACDONGCUATANGTHUE_TC_NCLP_SO20_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.