Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/31235
Title: Chế định về Quốc hội trong Hiến pháp Việt Nam năm 2013
Authors: Bùi Ngọc Thanh
Authors: Bùi Ngọc Thanh
Keywords: Chế định
Quốc hội
Hiến pháp
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Với tính cách là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, thể hiện bản chất dân chủ của một Nhà nước, Quốc hội luôn chiếm một vị trí quan trọng trong các quy định pháp luật, mà trước hết là Hiến pháp, về thể chế chính trị nói chung và bộ máy nhà nước nói riêng. Việc sửa đổi Hiến pháp Việt Nam năm 1992 lần mới đây nhất (năm 2013) tất yếu kéo theo những thay đổi đáng kể đối với chế định Quốc hội. Bằng những phân tích của mình, tác giả bài viết đã cung cấp một cái nhìn khá sâu sắc và đầy đủ liên quan đến những điểm mới của chế định Quốc hội trong Hiến pháp năm 2013
Publisher: Viện nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 3-9, .pdf
Source: Nghiên cứu lập pháp. Năm 2014. Số 21(277). Kỳ 1 - Tháng 11
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_CHEDINHVEQUOCHOI_TC_NCLP_SO21_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.