Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/31236
Title: Quy chế pháp lý về công dân theo Hiến pháp năm 2013 - tiếp cận từ những giá trị phổ biến của quyền con người
Authors: Phan Thanh Hà
Authors: Phan Thanh Hà
Keywords: Quy chế pháp lý
Công dân
Hiến pháp
Quyền con người
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Bài viết trình bày khái niệm và cấu trúc "quy chế pháp lý về công dân" -- Quy chế pháp lý về công dân: nội dung nền tảng của mối quan hệ pháp lý giữa Nhà nước và công dân -- Mối quan hệ giữa quyền con người và quyền công dân trong quy chế pháp lý của công dân -- Các giới hạn của quyền và tự do của con người và công dân
Publisher: Viện nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 10-17, .pdf
Source: Nghiên cứu lập pháp. Năm 2014. Số 21(277). Kỳ 1 - Tháng 11
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10_QUYCHEPHAPLY_TC_NCLP_SO21_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,4 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.