Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31240
Title: Những yêu cầu hiện nay về tổ chức chính quyền địa phương
Authors: Nguyễn Minh Đoan
Keywords: Tổ chức chính quyền
Chính quyền địa phương
Quản lý nhà nước
Hiếp pháp
Abstract: Tổ chức chính quyền địa phương phải đáp ứng nhu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương -- Tổ chức chính quyền địa phương theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và các quy định của Hiến pháp -- Tổ chức chính quyền địa phương phải bảo đảm tính đặc thù của mỗi địa phương -- Tổ chức chính quyền địa phương phải theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng thẩm quyền cho địa phương -- Tổ chức các đơn vị hành nên theo hướng quy mô ngày càng lớn hơn -- Nên tổ chức chính quyền địa phương đều có HĐND và Ủy ban nhân dân ở tất cả các đơn vị hành chính -- Tổ chức chính quyền địa phương phải bảo đảm sự thống nhất trong vận hành của bộ máy nhà nước -- Nâng cao tiêu chuẩn và năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức địa phương
Publisher: Viện nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 34-38,17, .pdf
Source: Nghiên cứu lập pháp. Năm 2014. Số 21(277). Kỳ 1 - Tháng 11
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 34_NHUNGYEUCAUHIENNAY_TC_NCLP_SO21_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.