Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31252
Title: Pháp luật về đăng ký bất động sản: nhìn từ góc độ minh bạch hóa thị trường
Authors: Võ Minh Trí
Keywords: Đăng ký bất động sản
Thị trường bất động sản
Pháp luật Việt Nam
Minh bạch hóa thị trường
Abstract: Thị trường bất động sản có quan hệ mật thiết với thị trường sức lao động, thị trường hoàng hóa, thương mại, dịch vụ và đặc biệt là thị trường tài chính. Vì vậy, xây dựng và quản lý tốt thị trường bất động sản theo hướng công khai, minh bạch là đòi hỏi cấp thiết trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường hiện nay. Bài viết đề cập những vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật về đăng ký bất động sản từ góc nhìn minh bạch hóa thị trường
Publisher: Viện nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 41-46, .pdf
Source: Nghiên cứu lập pháp. Năm 2014. Số 22(278). Kỳ 2 - Tháng 11
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 41_PHAPLUATVEDANGKY_TC_NCLP_SO22_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.