Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/31262
Title: Pháp luật hợp đồng lao động - từ quy định đến thực tiễn
Authors: Lê Thị Hoài Thu
Authors: Lê Thị Hoài Thu
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Hợp đồng lao động
Luật lao động
Abstract: Pháp luật về hợp đồng lao động (HĐLĐ) luôn là trung tâm trong các quy định của Bộ luật lao động (BLLĐ) nước ta từ trước đến nay, bởi nó hội tụ đầy đủ các quy định về những vấn đề thuộc mối quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) thuộc đối tượng điều chỉnh của BLLĐ (kể cả các quy định về nội dung và thủ tục của mối quan hệ này). Pháp luật về hợp đồng lao động được quy định thành ba nhóm: giao kết HĐLĐ (thử việc, điều kiện chủ thể tham gia giao kết, loại HĐLĐ sử dụng giao kết, nội dung giao kết, hình thức giao kết ...); quá trình thực hiện HĐLĐ (thời điểm có hiệu lực, nguyên tắc thực hiện, tạm điều chuyển công việc, sửa đổi, bổ sung, tạm hoãn thực hiện HĐLĐ); chấm dứt HĐLĐ (các trường hợp chấm dứt, giải quyết quyền lợi, trách nhiệm của các bên khi chấm dứt HĐLĐ)
Publisher: Viện nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 51-58, .pdf
Source: Nghiên cứu lập pháp. Năm 2014. Số 23(279). Kỳ 1 - Tháng 12
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 51_PHAPLUATHOPDONG_TC_NCLP_SO23_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,56 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.