Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31275
Title: Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong một châu Á - Thái Bình Dương năng động và thịnh vượng
Authors: Trương Tấn Sang
Keywords: Quan hệ quốc tế
Việt Nam
Hoa Kỳ
Abstract: Nội dung bài viết về: Tình hình khu vực Châu Á - Thái Bình Dương -- Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ
Publisher: Học Viện Ngoại giao. Bộ Ngoại giao
Date Created: 2013
Issue Date: 2013
Type: 2013
Format: tr.9-18 , .pdf
Source: Nghiên cứu Quốc tế (International studies). Năm 2013. Số 3(94), 9-2013
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9_QUANHEVIETNAMHOAKY_TC_NCQT_SO3_2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 949,03 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.