Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31282
Title: Quan điểm của Liên minh Châu Âu (EU) trong giải quyết tranh chấp ở Biển Đông
Authors: Lương Văn Kế
Keywords: Biển Đông
Liên minh Châu Âu
Tranh chấp lãnh thổ
Abstract: Tác giả tập trung phân tích các quan điểm và khả năng can dự của EU vào tranh chấp Biển Đông. Về mặt nhận thức các quan điểm, cần phân biệt 3 cấp độ của các chủ thể từ EU: Cấp độ Liên minh thể hiện trong các chính sách chung, cấp độ quốc gia xuất phát từ từng thành viên EU nhất là các cường quốc, và cấp độ cá nhân thể hiện cách nhìn riêng của từng học giả, nhóm học giả hay trường phái
Publisher: Học Viện Ngoại giao. Bộ Ngoại giao
Date Created: 2013
Issue Date: 2013
Type: 2013
Format: tr.105-124 , .pdf
Source: Nghiên cứu Quốc tế (International studies). Năm 2013. Số 3(94), 9-2013
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh
Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105_QUANDIEMCUAEU_TC_NCQT_SO3_2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.