Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31330
Title: Hiệp hội Hành chính công Hoa Kỳ (ASPA)
Authors: Đoàn Kim Huy
Keywords: Hiệp hội Hành chính công
Hành chính công
Hoa Kỳ
Abstract: Lịch sử hình thành và mục tiêu hành động -- Nhiệm vụ của ASPA -- Về công tác thông tin - xuất bản -- Về hợp tác quốc tế
Publisher: Học viện Hành chính quốc gia
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr.99-101 , .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 12(227)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 99_HIEPHOIHANHCHINH_TC_QLNN_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 618,3 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.