Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31348
Title: Tái cơ cấu đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
Authors: Nguyễn Văn Hà
Keywords: Đầu tư công
Nông nghiệp
Nông thôn
Tái cơ cấu đầu tư
Abstract: Huy động vốn ĐTC phát triển NNNT -- Những hạn chế và nguyên nhân -- Một số đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả tái cơ cấu ĐTC trong lĩnh vực NNNT
Publisher: Học viện Hành chính quốc gia
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr.47-51 , .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2015. Số 1(228)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 47_TAICOCAUDAUTU_TC_QLNN_SO228_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 810,28 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.