Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31349
Title: Quản lý nhà nước về hộ tịch ở nước ta hiện nay
Authors: Đinh Ngọc Giang
Keywords: Hộ tịch
Quản lý nhà nước
Việt Nam
Abstract: Electronic Resources
Những kết quả đạt được trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch -- Những hạn chế và nguyên nhân -- Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN về hộ tịch
Publisher: Học viện Hành chính quốc gia
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr.52-56 , .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2015. Số 1(228)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 52_QUANLYNHANUOC_TC_QLNN_SO228_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 806,11 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.