Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31357
Title: Vai trò của chính quyền tự quản địa phương trong nền dân chủ Đan Mạch
Authors: Lưu Kiếm Thanh
Keywords: Chính quyền tự quản địa phương
Chính quyền địa phương
Đan Mạch
Abstract: Ở Đan Mạch, CQTQĐP là một bộ phận không thể tách rời của hê thống dân chủ của Đan Mạch.
Trình bày cấp độ chính quyền ở Đan Mạch: có 3 cấp. Đề có quyền hoạt động chính trị thì CQTQĐP ở Đan Mạch phải dựa vào 4 trụ cột cơ bản. CQTQĐT là chính phủ công ở cấp gần nhất với công dân
Publisher: Học viện Hành chính quốc gia
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr.86-88 , .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2015. Số 1(228)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 86_VAITROCUACHINHQUYEN_TC_QLNN_SO228_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 618,35 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.