Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31385
Title: Phân biêt các khái niệm: quản trị nhà nước, quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước
Authors: Đinh Văn Tiến
Keywords: Quản trị nhà nước
Quản lý nhà nước
Quản lý hành chính
Abstract: Về khái niệm quản trị nhà nước, quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước -- Phân biệt quản trị nhà nước, quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước -- QTNN theo hướng phát triển thịnh vượng và bền vững ở Việt Nam
Publisher: Học viện Hành chính quốc gia
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr.104-108 , .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2015. Số 2(229)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 104_PHANBIETCACKHAINIEM_TC_QLNN_SO229_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 915,88 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.