Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31398
Title: Công tác thanh niên trong giai đoạn mới - nhìn từ góc độ quản lý nhà nước
Authors: Nguyễn Hải Anh
Keywords: Công tác thanh niên
Quản lý nhà nước
Abstract: Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tốc quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc, vì vậy công tác thanh niên được coi là vấn đề sống còn của dân tộc. Đòi hỏi phải tăng cường sự quản lý của Nhà nước đối với công tác thanh niên nhằm chăm lo, bồi dưỡng và phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của thanh niên
Publisher: Học viện Hành chính quốc gia
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr. 37-41 , .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2015. Số 3(230)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 37_CONGTACTHANHNIEN_TC_QLNN_SO230_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 796,18 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.