Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31400
Title: Hoàn chỉnh thực thể hành chính quần đảo Hoàng Sa - từ góc độ hoạt động quản lý nhà nước
Authors: Nguyễn Bá Chiến
Keywords: Thực thể hành chính
Hoàng Sa
Quản lý nhà nước
Abstract: Quản lý nhà nước đối với quần đảo Hoàng Sa là toàn bộ các hoạt động của Nhà nước liên quan đến quần đảo Hoàng Sa, gồm việc tuyên bố khẳng định chủ quyền, ban hành thể chế, điều chỉnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp quản lý thông qua hệ thống bộ máy nhà nước nhằm quản lý và thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia đối với lãnh thổ và vùng biển quần đảo Hoàng Sa
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr. 45-50 , .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2015. Số 3(230)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh
Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 45_HOANCHINHTHUCTHE_TC_QLNN_SO230_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 891,09 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.