Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31451
Title: Tổ chức nghiên cứu, tư vấn chính sách trong lĩnh vực chính sách công ở một số nước trên thế giới
Authors: Nguyễn Trọng Bình
Keywords: Tổ chức nhà nước
Tạp chí
Chính sách công
Abstract: Khái lược sự hình thành và phát triển của Tổ chức tư vấn. Trình bày quan niệm về tổ chức tư vấn và phân loại tổ chức tư vấn. Nghiên cứu vai trò và chức năng của tổ chức tư vấn trong lĩnh vực chính sách công
Publisher: Cơ quan của Bộ Nội vụ
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr. 58-60, .pdf
Source: Tổ chức Nhà nước. Năm 2015. Số 2
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 58_TOCHUCNGHIENCUUTUVAN_TC_TCNN_SO2_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 697,45 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.