Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/31469
Title: Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, giám sát đối với các Ngân hàng thương mại
Authors: Trịnh Thị Thủy
Authors: Trịnh Thị Thủy
Keywords: Tổ chức nhà nước
Tạp chí
Ngân hàng thương mại
Abstract: Giới thiệu vai trò của thanh tra, giám sát ngân hàng. Khái quát tình hình tổ chức và hoạt động thanh tra, giám sát đối với các Ngân hàng thương mại hiện nay. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân hàng nhà nước
Publisher: Cơ quan của Bộ Nội vụ
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr. 45-49, .pdf
Source: Tổ chức Nhà nước. Năm 2015. Số 3
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 45_NANGCAOHIEUQUAHOATDONG_TCNN_SO3_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 715,8 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.