Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31492
Title: Đổi mới và tăng cường công tác thông tin - tuyên truyền về Tòa án nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ chính trị
Authors: Tạp chí Tòa án nhân dân
Keywords: Tòa án nhân dân
Tạp chí
Luật tổ chức Tòa án nhân dân
Án lệ
Abstract: Bài viết trình bày về: Khái quát công tác thông tin - tuyên truyền về Tòa án nhân dân trong thời gian qua -- Đề xuất, kiến nghị đổi mới, tăng cường công tác thông tin - tuyên truyền về Tòa án nhân dân trong thời gian tới.
Publisher: Cơ quan của Tòa án nhân dân tối cao
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr. 16-22, .pdf
Source: Tòa án nhân dân. Tháng 1 - Năm 2015. Số 1
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16_DOIMOITANGCUONGCONGTAC_TC_TAND_SO1_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 891,37 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.