Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31633
Title: Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 1993 qua sáu tháng đầu năm
Authors: Thủ tướng Thường trực Chính phủ
Keywords: Kỷ yếu kỳ họp
Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ 3
Sản cuất
Tiền tệ
Giáo dục
An ninh quốc phòng
Quan hệ quốc tế
Abstract: Thủ 4ớng Thường trực Chính phủ Phan Văn Khải trình bày báo cáo gồm các nội dung sau: Đánh giá tổng quát tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 1993 qua 6 tháng đầu năm -- Những vấn đề lớn cần phải giải quyết để hoàn thành nhiệm vụ năm 1993 và chuẩn bị cho năm 1
Issue Date: 1993
Format: tr. 28-47, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 16.6 đến ngày 14.7.1993)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.