Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31639
Title: Báo cáo về công tác đấu tranh chống tham nhũng sáu tháng đầu năm 1993
Authors: Phạm Tâm Long
Keywords: Kỷ yếu kỳ họp
Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ 3
Chống tham nhũng
Abstract: Báo cáo gồm các nội dung: Đánh giá kết quả đấu tranh chống tham nhũng 6 tháng đầu năm -- Những công tác lớn cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện
Số 102/NC-m
Issue Date: 1993
Format: tr. 160-166, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 16.6 đến ngày 14.7.1993)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.