Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32021
Title: Báo cáo thẩm tra về dự án Luật doanh nghiệp nhà nước
Authors: Ủy ban Kinh tế và Ngân sách
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ bảy
Báo cáo thẩm tra
Dự án luật
Luật doanh nghiệp nhà nước
Abstract: Số: 413/UBKTNS
Nội dung báo cáo bao gồm: Về sự cần thiết ban hành luật doanh nghiệp nhà nước -- Về mộ số nôi dung của dự án luật: Về khái niệm doanh nghiệp nhà nước; về phạm vi sử dụng của luật doanh nghiệp nhà nước; vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam tr
Issue Date: 1995
Format: tr. 177-188, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 27.3 đến ngày 20.4.1995)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.