Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32067
Title: Bộ Tài chính trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Hoàng Đình Cầu - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tây
Authors: Tào Hữu Phùng
Keywords: Quốc hội khóa IX
Kỳ họp thứ bảy
Trả lời chất vấn
Chế độ chính sách
Y tế cơ sở
Abstract: Số: 749 TC/NSNN
Bộ Tài chính trả lời chất vấn về việc thực hiện chế độ chính sách đối với y tế cơ sở.
Issue Date: 1995
Format: tr. 342-343, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 27.3 đến ngày 20.4.1995)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 342_SO749_TC_NSNN_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUBAY_1995_TAPVII(8).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 516,53 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.