Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32254
Title: Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội (Phát biểu của Chủ tịch Quốc hộ Nông Đức Mạnh tại phiên họp toàn thể của Quốc hội chiều ngày 6 -11 - 1996)
Authors: Nông Đức Mạnh
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ mười
Xây dựng pháp luật
Công tác giám sát
Ý kiến đại biểu
Đại biểu quốc hội
Abstract: Nội dung phát biểu bao gồm: Về công tác xây dựng pháp luật -- Về công tác giám sát -- Về chế độ việc làm và quan hệ công tác.
Issue Date: 1996
Format: tr. 95-101, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 10 (Từ ngày 15.10 đến ngày 12.11.1996)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.