Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32347
Title: Bộ Thương mại trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội: Ông Nguyễn Bá - Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An
Authors: Bộ Thương mại
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ mười
Trả lời chất vấn
Xuất nhập khẩu
Xi măng
Giấy
Abstract: Số: 4660 TM/VP
Bộ Thương mại trả lời chất vấn về đề nghị Chính phủ làm rõ tại sao xi măng thừa, giấy thừa mà chính phủ vẫn cứ cho nhập những mặt hàng đó? Thất thu trong xuất nhập khẩu ai chịu? Trách nhiệm chính phủ đến đâu? Trách nhiệm thuộc về ai?
Issue Date: 1996
Format: tr. 746-749, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 10 (Từ ngày 15.10 đến ngày 12.11.1996)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 746_SO4660_TMVP_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUMUOI_1996_TAPX(3).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 833,28 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.