Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32417
Title: Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Authors: Nông Đức Mạnh
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ mười
Luật thông qua
Hình thức đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp
Vốn đầu tư nước ngoài
Abstract: Nội dung Luật này gồm: Những quy định chung -- Hình thức đầu 4 -- Biện pháp bảo đảm đầu 4 -- Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu 4 nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu 4 nước ngoài -- Quản lý nhà nước về đầu 4 nước ngoài -- Điều khoản thi hành.
Issue Date: 1996
Format: tr. 999-1024, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 10 (Từ ngày 15.10 đến ngày 12.11.1996)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.