Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32434
Title: Kết quả cuộc điều tra "Dư luận đại biểu HĐND Nghệ An về một số vấn đề trong hoạt động của HĐND" (Dự án VIE/98/HO1)
Authors: Trung tâm Nghiên cứu dư luận xã hội
Keywords: Đại biểu hội đồng nhân dân
Hội đồng nhân dân
Nghệ An
Abstract: Nội dung báo cáo gồm: Tìm hiểu ý kiến đánh giá của đại biểu HĐND về hiệu quả hoạt động của HĐND; tình hình khai thác các nguồn thông tin phản hồi trong quá trình ra quyết định; tính cấp thiết và tính khả thi của các loại nghị quyết đã ban hành; những khó khăn trong hoạt động giám sát mà HĐND và các đại biểu HĐND thường gặp phải -- Phát hiện những vấn đề bức xúc trong quá trình ra quyết định của HĐND; đề xuất các biện pháp khắc phục -- Thao diễn quy trình một cuộc thăm dò dư luận xã hội theo phương pháp xã hội nhằm phục vụ nhu cầu hoạt động của HĐND.
Publisher: Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương.
Date Created: 2001
Issue Date: 2001
Type: 2001
Format: 69tr., pdf
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC_DULUANDAIBIEUHDNDNGHEANVEMOTSO.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,88 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.