Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/32440
Title: Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài: "Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong lĩnh vực ngân sách Nhà nước"
Authors: Trịnh Huy Quách
Authors: Trịnh Huy Quách
Keywords: Ngân sách nhà nước
Quản lý ngân sách nhà nước
Văn bản pháp luật
Quốc hội
Môi trường pháp luật
Abstract: Nội dung báo cáo gồm: Nghiên cứu tổng quan về lý luận và thực tiễn liên quan đến ngân sách Nhà nước và hiệu quả quản lý ngân sách Nhà nước -- Nghiên cứu các mô hình hệ thống ngân sách Nhà nước trong nước và trên thế giới -- Đánh giá thực trạng của hệ thống ngân sách nhà nước và công tác quản lý ngân sách nhà nước ở nước ta hiện nay -- Hệ thống hóa các văn bản pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Quốc hội liên quan đến lĩnh vực ngân sách nhà nước -- Nghiên cứu, đề xuất các quan điểm, phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong lĩnh vực ngân sách Nhà nước, trong đó nhấn mạnh đến các giải pháp về môi trường pháp luật, mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động, phối hợp hoạt động và các giải pháp về nguồn lực -- Kiến nghị những vấn đề cấp bách và lâu dài nhằm bảo đảm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong lĩnh vực ngân sách nhà nước.
Publisher: Trung tâm Thông tin - Thư viện và Nghiên cứu Khoa học
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: 219 tr., pdf
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • BCKH_COSOLYLUANVATHUCTIENCUAVIECNANGCAOHIEUQUAHOATDONG.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.