Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32446
Title: Báo cáo kết quả thăm dò dư luận xã hội về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X (tiến hành trong tháng 5/1997)
Authors: Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học
Keywords: Thăm dò dự luận
Dự luận xã hội
Bẩu cử
Đại biểu quốc hội
Abstract: Dịch vụ nghiên cứu theo yêu cầu của Đại biểu Quốc hội.
Nội dung báo cáo gồm: Tìm hiểu mức độ quan tâm và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đối với cuộc bầu cử -- Rút ra một số kết luận và kiến nghị phục vụ công tác chỉ đạo và tuyên truyền về hoạt động bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa X.
Publisher: Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học
Date Created: 1997
Issue Date: 1997
Type: 1997
Format: 14tr., pdf
Source: Thông tin chuyên đề. Tháng 6 năm 1997
Spatial: Thư Viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • BCKH_KETQUATHAMDODULUANXAHOIVEBAUCUDAIBIEU.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.