Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32473
Title: Các biện pháp khai thác nguồn hàng cho kinh doanh của doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam : Luận án PTS. Kinh tế: 5.02.05
Authors: Lê Thế Vinh
Authors: Lê Thế Vinh
Keywords: Kinh tế
Kinh doanh
Doanh nghiệp thương mại
Kinh tế thị trường
Kinh tế thương mại
Abstract: Nghiên cứu có hệ thống cơ sở lý luận và phương pháp luận của việc tạo nguồn hàng cho kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại, chủ yếu là trong khu vực quốc doanh, có tính đến các doanh nghiệp thương mại thuộc các thành phần kinh tế khác. Phân tích, đánh giá thực trạng, khuynh hướng của các doanh nghiệp thương mại dưới góc độ các yếu tố đảm bảo cân đối đầu vào và đầu ra, cân đối cung và cầu. Đề xuất qui trình xây dựng, triển khai thực hiện và giải pháp khai thác nguồn hàng, giúp các doanh nghiệp thương mại tồn tại và phát triển trong cạnh tranh
Luận án PTS. Kinh tế, quản lý và kế hoạch hóa kinh tế quốc dân (Kinh tế thương mại) -- Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bộ Giáo dục và đào tạo
Publisher: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Date Created: 1995
Issue Date: 1995
Type: 1995
Format: 159 tr., pdf
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_CACBIENPHAPKHAITHACNGUONHANG.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,96 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.