Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32475
Title: Những giải pháp cơ bản phát triển nghành du lịch ở tỉnh Quảng Trị : Luận án PTS. Kinh tế: 5.02.05
Authors: Nguyễn Văn Dùng
Keywords: Phát triển du lịch
Kinh tế du lịch
Quảng Trị
Abstract: Phân tích làm rõ vai trò, vị trí của ngành Du lịch trong toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội của nhân loại ngày nay, đối với sự phát triển của đất nước ta thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đặc biệt đối với Quảng Trị trong tiến trình phát triển và hội nhập vào xu thế chung. Đi sâu đánh giá, khảo sát những đặc điểm tự nhiên, xã hội cũng như tiềm năng và lợi thế về phát triển du lịch ở Quảng Trị. Đồng thời phân tích thực trạng, làm rõ tiến bộ, yếu kém, mâu thuẫn của các hoạt động du lịch ở Quảng Trị và dự báo phát triển sắp tới. Nghiên cứu định hướng và đề xuất các quan điểm, mục tiêu và giải pháp cơ bản có tính khả thi để phát triển ngành Du lịch Quảng Trị, đưa lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Đề xuất, kiến nghị những vấn đề bức xúc đặt ra cần phải giải quyết
Luận án Phó TS. Kinh tế, quản lý và kế hoạch hóa kinh tế quốc dân (Kinh tế du lịch) -- Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bộ Giáo dục và đào tạo
Publisher: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Date Created: 1996
Issue Date: 1996
Type: 1996
Format: 148 tr., pdf
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_NHUNGGIAIPHAPCOBANPHATTRIENNGANHDULICH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.