Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32485
Title: Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển doanh nghiệp du lịch ở Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Kinh tế: 5.02.05
Authors: Hà Văn Sự
Keywords: Doanh nghiệp du lịch
Phát triển du lịch
Kinh tế du lịch
Abstract: Đưa ra những luận cứ khoa học làm cơ sở và định hướng cho vấn đề nghiên cứu thông qua hệ thống hóa một số lý luận cơ bản về phát triển doanh nghiệp du lịch trong nền kinh tế thị trường ở nước ta. Luận giải những vấn đề tồn tại trong tiến trình phát triển ngành kinh tế trẻ - ngành kinh tế du lịch, trọng tâm là phân tích thực trạng hoạt động của hệ thống doanh nghiệp du lịch, chỉ rõ nguyên nhân và tiềm năng phát triển các doanh nghiệp du lịch ở nước ta trong bối cảnh tiếp tục đổi mới và hội nhập quốc tế. Đề xuất một số giải pháp để phát triển doanh nghiệp du lịch ở nước ta trong giai đoạn tới, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nhanh chóng bắt nhịp với xu hướng quốc tế hóa kinh tế và phát triển du lịch khu vực và thế giới
Luận án TS. Kinh tế, quản lý và kế hoạch hóa kinh tế quốc dân -- Trường Đại học Thương mại. Bộ Giáo dục và đào tạo
Publisher: Trường Đại học Thương mại
Date Created: 2000
Issue Date: 2000
Format: 162 tr., pdf
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_MOTSOGIAIPHAPCOBANNHAMPHATTRIEN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.