Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32489
Title: Đổi mới quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn các tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc
Authors: Lương Đăng Ninh
Keywords: Kinh tế Việt Nam
Quản lý nhà nước
Xuất khẩu
Nhập khẩu
Trung Quốc
Abstract: Tổng quan lý luận về vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường: xác định rõ vị trí của các Sở Thương mại trong hệ thống quản lý Nhà nước trong việc thúc đẩy sự phát triển hoạt động xuất nhập khẩu nói chung và ở khu vực biên giới nói riêng. Đúc kết những kinh nghiệm từ thực tiễn Việt Nam, có đối chiếu với kinh nghiệm của nước ngoài, đặc biệt là của Trung Quốc về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu ở khu vực biên giới. Đề xuất những phương hướng, nội dung đổi mới hoạt động quản lý Nhà nước của Sở Thương mại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu trên thị trường các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam
Luận văn ThS. Kinh tế, quản lý và kế hoạch kinh tế quốc dân -- Viện nghiên cứu thương mại. Bộ Thương mại. Bộ Giáo dục và đào tạo
Publisher: Bộ Giáo dục và đào tạo. Bộ Thương mại. Viện nghiên cứu thương mại
Date Created: 2001
Issue Date: 2001
Type: 2001
Format: 176 tr., pdf
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_DOIMOIQUANLYNHANUOCVEHOATDONG.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.