Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/32493
Title: Chiến lược phát triển thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay : Luận án TS. Kinh tế: 5.02.05
Authors: Nguyễn Văn Tuấn
Authors: Nguyễn Văn Tuấn
Keywords: Kinh tế
Thương mại
Hà Nội
Chiến lược phát triển
Abstract: Hệ thống hóa và làm rõ các cơ sở lý luận, phương pháp luận về xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh, thành phố, trong bối cảnh hội nhập quốc tế của thương mại nước ta nói chung và các tỉnh thành phố nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng chiến lược phát triển thương mại ở Hà Nội gắn với sự phát triển của thương mại Thủ đô trong những năm qua. Kiến nghị các giải pháp chủ yếu phục vụ cho việc xây dựng chiến lược và phát triển thương mại của Thủ đô Hà Nội theo chiến lược trong những năm tới
Luận án TS. Kinh tế, quản lý và kế hoạch hóa kinh tế quốc dân -- Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bộ Giáo dục và đào tạo
Publisher: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Date Created: 2002
Issue Date: 2002
Type: 2002
Format: 188 tr., pdf
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_CHIENLUOCPHATTRIENTHUONGMAITRENDIABAN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 91,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.