Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32496
Title: Quản trị chiến lược markrting xuất khẩu của các doanh nghiệp thương mại Việt Nam: Luận án TS. Kinh tế: 5.02.05
Authors: Lê Minh Diễn
Keywords: Kinh tế
Quản trị chiến lược
Marketing
Xuất khẩu
Doanh nghiệp thương mại
Abstract: Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về quản trị chiến lược Marketing xuất khẩu của các doanh nghiệp thương mại. Phân tích thực trạng quản trị chiến lược Marketing xuất khẩu của các doanh nghiệp thương mại Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị chiến lược Marketing xuất khẩu của các doanh nghiệp thương mại ở nước ta
Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Trường Đại học Thương mại. Bộ giáo dục đào tạo. Bộ Thương mại
Publisher: Viện nghiên cứu Thương mại
Date Created: 2002
Issue Date: 2002
Type: 2002
Format: 173 tr.,pdf
Spatial: Thư Viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_QUANTRICHIENLUOC.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.